Njoftim Ligjor

Njoftim Ligjor

IGS Resources Shpk (iPlast) ndodhet në Metalurgji, Elbasan Zona Kadastrale 3965, vol 4, Nr Pasurie 832/1, Elbasan 3001, në Republikën e Shqipërisë. Numri ynë identifikues (NUIS) është M22610202A .

Përmbajtja e kësaj faqe interneti mbrohet nga e drejta e autorit dhe çdo përdorim jopersonal nuk autorizohet pa miratimin paraprak nga IGS Resources Shpk (iPlast). Përdoruesit mund të lexojnë përmbajtjen dhe të bëjnë kopje për përdorimin e tyre personal. Çdo përdorim tjetër dhe kopjimi i ndonjë prej përmbajtjeve të kësaj faqeje, direkt ose indirekt, është i ndaluar, përveç nëse merret pëlqimi i qartë paraprak me shkrim nga IGS Resources Shpk (iPlast). Përdoruesi i faqes së internetit pranon se ka lexuar cookies në lidhje me të drejtat e përdorimit, ka pranuar dhe ka respektuar dispozitat e saj.

Duke hyrë në këtë faqe, IGS Resources Shpk (iPlast) i jep përdoruesit, i cili pranon, një Njoftim sipas këtyre kushteve. Njoftimi i jep përdoruesit të drejtën për përdorim privat, jo kolektiv dhe joekskluziv të përmbajtjes në faqen e internetit. Ai përfshin të drejtën e riprodhimit për ruajtje për t’u shfaqur në një ekran të vetëm dhe riprodhimin në një kopje për kopje rezervë ose printim. Prandaj, ndalohet çdo lidhje ose rishpërndarje në çfarëdo forme, qoftë edhe e pjesshme. Kjo e drejtë është personale, është për përdorim ekskluziv dhe jo kolektiv të të licencuarit. Nuk mund të transmetohet në asnjë mënyrë. Çdo përdorim tjetër i nënshtrohet autorizimit paraprak dhe të shprehur të IGS Resources Shpk (iPlast)

Çdo shkelje e këtyre dispozitave i nënshtron shkelësit dhe çdo person përgjegjës ndaj dënimeve penale dhe civile të përcaktuara me ligj. Çdo markë tregtare dhe logo që shfaqet në këtë faqe interneti janë marka tregtare të regjistruara të IGS Resources Shpk (iPlast). Asnjë licencë ose e drejtë përdorimi nuk mund t’i atribuohet asnjë prej markave ose logove të lartpërmendura që shfaqen në faqen e internetit, të cilat nuk mund të përdoren pa pëlqimin paraprak me shkrim të pronarit. IGS Resources Shpk (iPlast) rezervon të drejtën për të ndërmarrë veprime kundër çdo shkeljeje të të drejtave të pronësisë intelektuale, përfshirë edhe në kontekstin e procedimeve penale.

IGS Resources Shpk (iPlast) nuk mund të mbahet përgjegjëse për asnjë dëm, qoftë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, pavarësisht nga shkaku, origjina, natyra apo pasojat, të shkaktuara për shkak të aksesit nga një palë në faqen e internetit ose pamundësisë së aksesit, gjithashtu. si përdorim i faqes së internetit dhe/ose kredit që i jepet çdo informacioni që rrjedh drejtpërdrejt ose tërthorazi prej tij. Përdoruesi pranon të mos transmetojë asnjë informacion në këtë faqe interneti që mund të sjellë përgjegjësi civile ose penale dhe merr përsipër të mos zbulojë nëpërmjet kësaj faqeje interneti asnjë informacion të paligjshëm që është në kundërshtim me rendin publik ose shpifës. 

Faqet e internetit të jashtme të IGS Resources Shpk (iPlast), të cilat kanë një lidhje hiperteksti me këtë faqe interneti, nuk janë nën kontrollin e IGS Resources Shpk (iPlast), e cila nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e tyre. Këto lidhje me faqet e tjera nuk përbëjnë në asnjë mënyrë një miratim ose partneritet midis IGS Resources Shpk (iPlast) dhe këtyre sajteve, pasi ato u nënshtrohen kushteve të tyre të përdorimit dhe politikave për të mbrojtur privatësinë.

IGS Resources Shpk (iPlast) rezervon të drejtën për të modifikuar, ndërprerë, pezulluar ose ndërprerë në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye dhe sipas gjykimit të saj, aksesin në të gjithë ose një pjesë të faqes së internetit, duke përfshirë, në veçanti, përmbajtjen, veçoritë, ose kohët e disponueshmërisë pa paralajmërim.