Certificats

IGS Resources

IGS Resources (iPlast), disponon 3 çertifikata Menaxhimi: 

  • ISO 45001:2018
  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015

Ku konfirmon si rezultat i auditimit, vendimin për vlerësimin dhe çertifikimin, sipas ISO/IEC 17021-1:2015, që Organizata “IGS Resources Shpk“, me adresë: Ish-Kombinati Metalurgjik,  Bradashesh, Elbasan, vepron me nje sistem menaxhimi, sipas kërkesave të ISO të listuara më sipër dhe do të vlerësohet për pëputhshmërinë brënda 3 viteve të vlefshmërise së çertifikatës.

Fusha e Veprimtarisë : Prodhimi dhe Tregtimi i Tubave ne politilen

ISO 9001 "Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë"

Standardi ISO 9001 është zbatuar dhe certifikuar që në fillim. Kërkesat e tij mbulojnë të gjitha departamentet dhe proceset dhe ende mirëmbahen dhe përmirësohen. Një klient i kënaqur është reputacioni ynë më i mirë, prandaj cilësia e produkteve dhe proceseve tona është prioriteti kryesor.

Çertifikata ISO 9001:2015 ENG

Prodhim dhe tregtim i sistemeve të tubacioneve plastike

Ne jemi një kompani inovative, e përgjegjshme dhe në zhvillim të vazhdueshëm për prodhimin e tubave dhe sistemeve të tubave polimer. Politika jonë e cilësisë është e detyrueshme për zbatimin e misionit dhe vizionit për të përmbushur nevojat e klientëve tanë dhe për të ofruar një mjedis të sigurt pune për punonjësit tanë.

Sistemi i menaxhimit të cilësisë bazohet në kërkesat e standardeve ISO 9001:2015, kërkesat legjislative dhe kërkesat e procesit të brendshëm, produktit dhe menaxhimit të përcaktuara nga kompania. Sigurohet përmirësim i vazhdueshëm i sistemit, bazuar në rishikimet e rregullta të performancës, për të arritur qëllimet e përcaktuara dhe për të përmbushur kërkesat e përmendura.

Sistemi i menaxhimit të cilësisë zbatohet në të gjitha proceset operacionale të kompanisë, duke mbuluar të gjitha njësitë strukturore, infrastrukturën, burimet dhe palët e interesuara, duke respektuar vlerat e përcaktuara të kompanisë – zhvillimi, efikasiteti, orientimi ndaj klientit, puna ekipore dhe respekti.

Menaxhimi i Cilesise
istemi i menaxhimit të mjedisit

ISO 14001 "Sistemi i Menaxhimit të Mjedisit"

Ne kemi certifikuar sistemin e menaxhimit të mjedisit ISO 14001, i cili miraton angazhimin tonë për të mbrojtur mjedisin dhe reduktuar ndikimet negative duke klasifikuar mbetjet, duke minimizuar konsumin e burimeve dhe duke edukuar punonjësit dhe partnerët e biznesit.

Çertifikata ISO 14001:2015 ENG

Prodhim dhe tregtim i sistemeve të tubacioneve plastike

Si një kompani e vazhdueshme prodhuese dhe e orientuar drejt zhvillimit, ne e kuptojmë ndikimin e aktiviteteve tona në mjedis dhe se si mund t’i ndryshojmë këto ndikime nëpërmjet veprimeve tona.

Sistemi i menaxhimit mjedisor i zbatuar në kompani, bazuar në kërkesat e standardit ISO 14001:2015, plotëson edhe kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni dhe kjo përputhshmëri rishikohet periodikisht.

Ne jemi të përkushtuar të mbrojmë mjedisin, të parandalojmë ndotjen e tij, të ruajmë praktikat më të mira në menaxhimin e mbetjeve dhe të përdorim burimet në mënyrë të qëndrueshme përmes riciklimit të materialeve, ripërdorimit dhe parimeve të tjera bazë të ekonomisë rrethore. Për ta zbatuar atë, ne kemi vendosur synime për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit të menaxhimit mjedisor dhe përmirësimin e performancës në fushën e mjedisit.

Të gjithë punonjësit e kompanisë janë të përfshirë në zbatimin e kësaj politike. Ne po i edukojmë dhe i inkurajojmë ata të veprojnë me përgjegjësi për mbrojtjen e mjedisit dhe parandalimin e ndotjes.

Sistemi i menaxhimit të cilësisë bazohet në kërkesat e standardeve ISO 9001:2015, kërkesat legjislative dhe kërkesat e procesit të brendshëm, produktit dhe menaxhimit të përcaktuara nga kompania. Sigurohet përmirësim i vazhdueshëm i sistemit, bazuar në rishikimet e rregullta të performancës, për të arritur qëllimet e përcaktuara dhe për të përmbushur kërkesat e përmendura.

Sistemi i menaxhimit të cilësisë zbatohet në të gjitha proceset operacionale të kompanisë, duke mbuluar të gjitha njësitë strukturore, infrastrukturën, burimet dhe palët e interesuara, duke respektuar vlerat e përcaktuara të kompanisë – zhvillimi, efikasiteti, orientimi ndaj klientit, puna ekipore dhe respekti.