Politika e Privatësisë

Politika e Privatësisë

IGS Resources Shpk (“ne”, “jonë”) operon www.iplast.al (“Website”). Kjo politikë detajon mënyrën se si ne përpunojmë të dhënat personale të mbledhura përmes faqes sonë të internetit. Ju lutemi vini re se kjo politikë zbatohet vetëm për informacionin e mbledhur përmes faqes sonë të internetit dhe jo për informacionin e mbledhur nga burime të tjera.

Kjo Politikë e Privatësisë është në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) (BE) 2016/679. Nuk zbatohet për faqet e jashtme të internetit që mund t’i qaseni nëpërmjet lidhjeve në faqen tonë të internetit. Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen ose praktikat e privatësisë së sajteve të jashtme.

Kontrolluesi i të Dhënave

Kontrolluesi i të dhënave për të gjithë përpunimin e të dhënave personale në lidhje me këtë faqe interneti është IGS Resources Shpk, me zyrën e saj të regjistruar në [Adresa e kompanisë suaj]. Mund të kontaktoni kontrolluesin e të dhënave në:

 • Adresa postare: Zona Kadastarale Nr.3965, ish-Kombinati Metalurgjik, Elbasan 3001, Shqipëri
 • Email: [email protected]
 • Faqja e kontaktit: www.iplast.al/kontakt

Kontrolluesi i të dhënave mund të delegojë përpunimin e të dhënave tek stafi i brendshëm ose ofruesit e shërbimeve të palëve të treta të emëruar si Përpunues të të Dhënave sipas nenit 28 të GDPR.

Të dhënat e Përpunuara

Të dhënat personale: Informacion në lidhje me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm, si emrat, numrat e identifikimit, të dhënat e vendndodhjes, identifikuesit në internet, ose faktorët specifikë për identitetin fizik, social, etj.

Të dhënat e surfimit: Gjatë funksionimit të tyre normal, sistemet e IT dhe procedurat e softuerit të faqes sonë të internetit mbledhin të dhëna të caktuara personale, transmetimi i të cilave është i nënkuptuar në përdorimin e protokolleve të komunikimit në internet. Kjo përfshin adresat IP, llojin e shfletuesit, sistemin operativ, emrat e domeneve dhe detaje të tjera në lidhje me pajisjen tuaj, kohën e aksesit dhe shtegun e ndjekur përmes faqes sonë të internetit.

Qëllimi dhe Baza Ligjore e Përpunimit të të Dhënave

Të dhënat e surfimit përdoren për sigurimin dhe përmirësimin e faqes sonë të internetit, si dhe për analiza statistikore.

Të dhënat personale të ofruara vullnetarisht nga përdoruesi (p.sh., përmes postës elektronike, formularëve të kontaktit, etj.) përpunohen për t’iu përgjigjur kërkesave ose për shërbimet e specifikuara në faqen e internetit. Bazat ligjore përfshijnë:

 • Pëlqimi (neni 6(1)(a) GDPR)
 • Interesat legjitime (Neni 6(1)(f) GDPR)
 • Detyrimet kontraktuale (Neni 6(1)(b) GDPR)
 • Pajtueshmëria me detyrimet ligjore (Neni 6(1)(c) GDPR)
 • Marrësit e të dhënave

Ne mund t’i ndajmë të dhënat tuaja me:

 • Filialet brenda grupit të korporatës IGS Resources Shpk
 • Ofruesit e jashtëm të shërbimeve për menaxhimin e faqeve të internetit, mbështetjen e IT-së ose shërbimet e marketingut, që veprojnë si përpunues të të dhënave
 • Autoritetet ligjore dhe rregullatore siç kërkohet me ligj
 • Transferimi i të dhënave

Të dhënat tuaja personale nuk do të transferohen jashtë BE-së ose organizatave ndërkombëtare pa mbrojtje ose mbrojtje adekuate siç përcaktohet nga GDPR.

Ruajtja e të Dhënave

Të dhënat personale do të ruhen për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet e përshkruara dhe për të përmbushur detyrimet tona ligjore. Periudha e ruajtjes ndryshon në varësi të llojit të të dhënave dhe qëllimit të përpunimit.

Të drejtat e subjekteve të të Dhënave

Ju keni të drejtën të aksesoni, korrigjoni ose fshini të dhënat tuaja personale, të kufizoni përpunimin ose të kundërshtoni përpunimin, si dhe të drejtën për transportueshmëri të të dhënave. Ju gjithashtu mund të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Për të ushtruar këto të drejta, ju lutemi kontaktoni kontrolluesin e të dhënave në detajet e dhëna.

Ndryshime në Politikën e Privatësisë

Ne mund ta përditësojmë këtë politikë herë pas here. Çdo ndryshim do të postohet në këtë faqe me një datë të përditësuar të rishikimit.

Duke na Kontaktuar

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me përdorimin tonë të të dhënave tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni në detajet e kontaktit të dhënë.

Përditësuar: 18.02.2023