Çertifikime

IGS Resources

IGS Resources (iPlast), disponon 3 çertifikata Menaxhimi: 

  • ISO 45001:2018
  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015

Ku konfirmon si rezultat i auditimit, vendimin për vlerësimin dhe çertifikimin, sipas ISO/IEC 17021-1:2015, që Kompania “IGS Resources Shpk“, me adresë: Ish-Kombinati Metalurgjik,  Bradashesh, Elbasan, vepron me nje sistem menaxhimi, sipas kërkesave të ISO të listuara më sipër dhe do të vlerësohet për pëputhshmërinë brënda 3 viteve të vlefshmërise së çertifikatës.

Fusha e Veprimtarisë : Prodhimi dhe Tregtimi i Tubave ne politilen

ISO 9001 "Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë"

Standardi ISO 9001 është zbatuar dhe certifikuar që në fillim. Kërkesat e tij mbulojnë të gjitha departamentet dhe proceset dhe ende mirëmbahen dhe përmirësohen. Një klient i kënaqur është reputacioni ynë më i mirë, prandaj cilësia e produkteve dhe proceseve tona është prioriteti kryesor.

Çertifikata ISO 9001:2015

Prodhim dhe tregtim i sistemeve të tubacioneve plastike

Ne jemi një kompani inovative, e përgjegjshme dhe në zhvillim të vazhdueshëm për prodhimin e tubave dhe sistemeve të tubave polimer. Politika jonë e cilësisë është e detyrueshme për zbatimin e misionit dhe vizionit për të përmbushur nevojat e klientëve tanë dhe për të ofruar një mjedis të sigurt pune për punonjësit tanë.

Sistemi i menaxhimit të cilësisë bazohet në kërkesat e standardeve ISO 9001:2015, kërkesat legjislative dhe kërkesat e procesit të brendshëm, produktit dhe menaxhimit të përcaktuara nga kompania. Sigurohet përmirësim i vazhdueshëm i sistemit, bazuar në rishikimet e rregullta të performancës, për të arritur qëllimet e përcaktuara dhe për të përmbushur kërkesat e përmendura.

Sistemi i menaxhimit të cilësisë zbatohet në të gjitha proceset operacionale të kompanisë, duke mbuluar të gjitha njësitë strukturore, infrastrukturën, burimet dhe palët e interesuara, duke respektuar vlerat e përcaktuara të kompanisë – zhvillimi, efikasiteti, orientimi ndaj klientit, puna ekipore dhe respekti.

Menaxhimi i Cilesise
istemi i menaxhimit të mjedisit

ISO 14001 "Sistemi i Menaxhimit të Mjedisit"

Ne kemi certifikuar sistemin e menaxhimit të mjedisit ISO 14001, i cili miraton angazhimin tonë për të mbrojtur mjedisin dhe reduktuar ndikimet negative duke klasifikuar mbetjet, duke minimizuar konsumin e burimeve dhe duke edukuar punonjësit dhe partnerët e biznesit.

Çertifikata ISO 14001:2015 ENG

Prodhim dhe tregtim i sistemeve të tubacioneve plastike

Si një kompani e vazhdueshme prodhuese dhe e orientuar drejt zhvillimit, ne e kuptojmë ndikimin e aktiviteteve tona në mjedis dhe se si mund t’i ndryshojmë këto ndikime nëpërmjet veprimeve tona.

Sistemi i menaxhimit mjedisor i zbatuar në kompani, bazuar në kërkesat e standardit ISO 14001:2015, plotëson edhe kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni dhe kjo përputhshmëri rishikohet periodikisht.

Ne jemi të përkushtuar të mbrojmë mjedisin, të parandalojmë ndotjen e tij, të ruajmë praktikat më të mira në menaxhimin e mbetjeve dhe të përdorim burimet në mënyrë të qëndrueshme përmes riciklimit të materialeve, ripërdorimit dhe parimeve të tjera bazë të ekonomisë rrethore. Për ta zbatuar atë, ne kemi vendosur synime për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit të menaxhimit mjedisor dhe përmirësimin e performancës në fushën e mjedisit.

Të gjithë punonjësit e kompanisë janë të përfshirë në zbatimin e kësaj politike. Ne po i edukojmë dhe i inkurajojmë ata të veprojnë me përgjegjësi për mbrojtjen e mjedisit dhe parandalimin e ndotjes.

Sistemi i menaxhimit të cilësisë bazohet në kërkesat e standardeve ISO 9001:2015, kërkesat legjislative dhe kërkesat e procesit të brendshëm, produktit dhe menaxhimit të përcaktuara nga kompania. Sigurohet përmirësim i vazhdueshëm i sistemit, bazuar në rishikimet e rregullta të performancës, për të arritur qëllimet e përcaktuara dhe për të përmbushur kërkesat e përmendura.

Sistemi i menaxhimit të cilësisë zbatohet në të gjitha proceset operacionale të kompanisë, duke mbuluar të gjitha njësitë strukturore, infrastrukturën, burimet dhe palët e interesuara, duke respektuar vlerat e përcaktuara të kompanisë – zhvillimi, efikasiteti, orientimi ndaj klientit, puna ekipore dhe respekti.

ISO 45001:2018 "Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë në Punë"

IGS Resources mban me krenari certifikimin ISO 45001:2018, duke treguar angazhimin tonë të palëkundur për përsosmërinë e shëndetit dhe sigurisë në punë. Ky standard i njohur ndërkombëtarisht vendos pikë referimi për sistemet efektive të menaxhimit, duke siguruar që mirëqenia e fuqisë sonë punëtore është gjithmonë një përparësi kryesore.

Çertifikata ISO 45001:2018

Prodhim dhe tregtim i sistemeve të tubacioneve plastike dhe Realizimi i Analizës Laboratorike për Vetë-Monitorim

Menaxhimi gjithëpërfshirës i sigurisë: Sistemi ynë i menaxhimit është projektuar me përpikëri për të identifikuar, vlerësuar dhe kontrolluar rreziqet e shëndetit dhe sigurisë në punë në të gjitha nivelet e organizatës sonë.

Përmirësimi i Vazhdueshëm: Ne jemi të përkushtuar ndaj përmirësimit të vazhdueshëm, duke rishikuar dhe rafinuar vazhdimisht proceset tona për të rritur performancën e sigurisë dhe për të minimizuar incidentet në vendin e punës.

Përfshirja e punonjësve: Ne i angazhojmë punonjësit tanë në iniciativa sigurie, duke nxitur një kulturë përgjegjshmërie, pronësie dhe fuqizimi kur bëhet fjalë për çështjet e shëndetit dhe sigurisë.

Sigurimi i përputhshmërisë: Me certifikimin ISO 45001:2018, palët tona të interesit mund të besojnë se ne i përmbahemi të gjitha kërkesave ligjore dhe rregullatore përkatëse, si dhe praktikat më të mira të industrisë, për të mbrojtur mirëqenien e fuqisë sonë punëtore.

Reduktimi i rrezikut: Duke identifikuar dhe trajtuar në mënyrë sistematike rreziqet, ne zbusim mundësinë e aksidenteve dhe lëndimeve, duke krijuar një mjedis pune më të sigurt për të gjithë.

Reputacion i zgjeruar: Angazhimi ynë për sigurinë jo vetëm që mbron punonjësit tanë, por gjithashtu rrit reputacionin tonë si një partner i përgjegjshëm dhe i besueshëm në industri.

IGS Resources, siguria është më shumë se thjesht një certifikim; është një aspekt themelor se kush jemi dhe çfarë përfaqësojmë. Me ISO 45001:2018, ne ripohojmë përkushtimin tonë për të krijuar një vend pune ku çdo individ mund të lulëzojë i sigurt dhe i sigurt.

Menaxhimi i Cilesise