Kodi Etikës​

Kodi Etikës

Hyrje

IGS Resources angazhohet për ruajtjen e standardeve më të larta të etikës dhe pajtueshmërisë me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. Ky dokument përshkruan parimet etike dhe standardet e sjelljes që priten nga të gjithë punonjësit, menaxhmenti dhe partnerët e biznesit. Respektimi i këtyre parimeve është thelbësor për të mbështetur reputacionin dhe suksesin tonë operacional.

 

Vlerat thelbësore

 1. Integriteti: Ne e zhvillojmë biznesin tonë në mënyrë transparente, të ndershme dhe etike.
 2. Respekti: Ne i trajtojmë të gjithë punonjësit, klientët dhe partnerët me respekt dhe dinjitet.
 3. Përgjegjësia: Ne marrim përgjegjësi për veprimet tona dhe ndikimet e tyre në mjedis dhe komunitetin tonë.
 4. Inovacioni: Ne përpiqemi për përmirësim të vazhdueshëm dhe inovacion në produktet dhe proceset tona.
 5. Qëndrueshmëria: Ne angazhohemi për kujdesin mjedisor duke minimizuar gjurmën tonë ekologjike dhe duke promovuar praktika të qëndrueshme.
 

Standardet dhe Procedurat

Sjellja profesionale:

 • Nga punonjësit pritet që t’i kryejnë detyrat e tyre me kompetencë, drejtësi dhe paanshmëri.
 • Shmangni çdo konflikt interesi dhe zbuloni menjëherë çdo konflikt të mundshëm.


Pajtueshmëria me ligjet:

 • Respektimi i rreptë i të gjitha ligjeve vendore dhe ndërkombëtare të zbatueshme për operacionet tona, veçanërisht në standardet mjedisore dhe ligjet e punës.


Konfidencialiteti dhe privatësia:

 • Ruajtja dhe trajtimi në mënyrë konfidenciale të gjitha informacioneve, të dhënat e klientit dhe të dhënat e punonjësve.


Marrëveshje e drejtë:

 • Angazhohuni në mënyrë të drejtë dhe të ndershme me të gjitha palët e interesuara, duke përfshirë klientët, furnitorët, konkurrentët dhe punonjësit.
 • Ndaloni ryshfetin, korrupsionin dhe stimujt e paligjshëm në të gjitha marrëdhëniet e biznesit.


Praktikat Etike

1. Mjedisi i vendit të punës:

 • Siguroni një mjedis pune të sigurt dhe të shëndetshëm për të gjithë punonjësit.
 • Siguroni një vend pune pa diskriminim, ngacmim ose çdo formë abuzimi.

2. Iniciativat e Qëndrueshmërisë:

 • Rritni përpjekjet për të reduktuar mbetjet, për të ricikluar më shumë dhe për të përdorur energjinë dhe burimet në mënyrë më efikase.
 • Zhvilloni produkte dhe procese që minimizojnë ndikimin tonë mjedisor.

3. Angazhimi i komunitetit:

 • Angazhohuni aktivisht me komunitetet lokale për të adresuar shqetësimet e tyre në lidhje me operacionet tona.
 • Mbështetni iniciativat e komunitetit dhe merrni pjesë në zhvillimin lokal.
 • Zbatimi dhe zbatimi


Mekanizmat e raportimit:
Inkurajoni punonjësit të raportojnë sjellje joetike ose shkelje të këtij kodi etik në mënyrë konfidenciale, pa frikën e hakmarrjes.
Krijoni një kanal të dedikuar (p.sh., një linjë telefonike etike) për raporte të tilla.


Veprimet disiplinore:
Zbatimi i pasojave të qarta për shkeljet e këtij kodi, të cilat mund të përfshijnë masa disiplinore deri në përfundimin e punësimit.


Mbikëqyrja dhe trajnimi:

 • Kryeni seanca të rregullta trajnimi për të siguruar që të gjithë punonjësit të kuptojnë detyrimet e tyre etike sipas këtij kodi.
 • Caktoni një zyrtar ose komitet të dedikuar të etikës për të mbikëqyrur zbatimin dhe respektimin e këtij kodi.


Rishikim dhe përditësim

 • Ky kod do të rishikohet çdo dy herë në vit dhe do të përditësohet sipas nevojës për të adresuar sfidat e reja etike dhe për të siguruar përputhjen me praktikat më të mira dhe standardet ligjore.


Konkluzioni

Respektimi i këtij kodi është i detyrueshëm për të gjithë punonjësit dhe përfaqësuesit e IGS Resources. Duke i mbështetur këto parime, ne përforcojmë përkushtimin tonë ndaj sjelljes etike dhe përgjegjësisë së korporatës, duke siguruar besimin dhe respektin e vazhdueshëm të palëve tona të interesit.

Ky kod etik është krijuar për të udhëhequr IGS Resources në operacionet e saj të përditshme dhe në përmbushjen e angazhimit të saj për të vepruar si një pjesëmarrëse e përgjegjshme dhe etike në tregun global.

 

Përditësuar më: 19.01.2023