"The task we are called to fulfill is to contribute to making this world a better place, for us and for future generations"

Our Core Values

Ne e ndjekim këtë rrugë me ndjenjën më të madhe të përgjegjësisë, për punën dhe ndikimin tonë, si kompani dhe si kolektiv njerëzish. Kjo është arsyeja pse ne preferojmë të flasim për përgjegjësi dhe jo për qëndrueshmëri. Koncepti ynë i përgjegjësisë bazohet në parimet e:

Innovation

to create better products; better performance and less impact

Tranparency

in measuring and communicating our impact to all interested parties

Interdependence

our planet is a system that can be changed better and faster through chain synergies